Nederlandse versie
Version française

Cookiebeleid

Versie 2.0 – 06/08/2018

De volgende websites

(hierna ‘de Website’) van Demonstrate BV met maatschappelijke zetel te Spaces Tour&Taxis, Picardstraat 7, bus 100, 1000 Brussel, ingeschreven in het RPR met ondernemingsnummer 0875.357.197 en met volgend e-mailadres privacy@demonstr8.com maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website op jouw computer of op jouw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer je de Website raadpleegt. Cookies bevatten een unieke code die het mogelijk maakt jouw browser te herkennen tijdens het bezoek van de Website (een zogenaamde “sessiecookie”) of later herhaalde bezoeken (een zogenaamde “permanente cookie”).

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de Website die je bezoekt of door partners waarmee de Website samenwerkt. De server van de Website kan alleen de cookies lezen die hij heeft geplaatst. Die server heeft geen toegang tot andere informatie op jouw computer of mobiele apparaat.

 

Functionele cookies

De Website gebruikt functionele cookies. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites. Deze cookies kan je niet weigeren. De cookies zijn er om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 

Hieronder vind je een lijst met de Cookies die de Website gebruikt, wat ze doen en hoe lang ze worden gebruikt.

 

NAAM COOKIE VERVALTERMIJN KENMERKEN
CFID  – Sessie cookie Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 4 uur. Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
CFTOKEN  – Sessie cookie Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 4 uur. Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
CFGLOBALS – Sessie cookie Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 4 uur. Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
JSESSIONID – Sessie cookie Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 4 uur. Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
ADMINAUTHORISATION Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 4 uur. Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
AUTHADMIN Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 4 uur. Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
AUTHADMINNAME Deze cookie wordt bewaard gedurende maximum 4 uur. Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
Enable feed Deze cookie wordt bewaard gedurende 10 dagen Dit is een louter technische cookie.

 

Als je niet wilt dat cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen, kan je je browserinstellingen zo aanpassen dat cookies standaard worden geweigerd. Je kan ook reeds geplaatste cookies verwijderen met behulp van jouw browserinstellingen. Informatie om cookies te weigeren en te verwijderen is te vinden op de volgende websites:

 

 • Internet Explorer over wissen en weigeren van cookies:

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Google Chrome over het wissen en weigeren van cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

 • Firefox/ Mozilla over het weigeren van cookies:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

 • Firefox/ Mozilla over het wissen van cookies:

https://support.mozilla.org/nl/kb/navigatie-zoek-en-downloadgeschiedenis-verwijderen

 • Safari over het wissen en weigeren van cookies

https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=nl_BE

 • Opera over het wissen en weigeren van cookies

http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

 

Het kan zijn dat bepaalde delen van de Website door het weigeren van bepaalde Cookies mogelijk niet werken of niet optimaal werken.

 

Politique en matière de cookies

Version 2.0 – 06/08/2018

 

Les suivantes sites internet

(ci-après dénommé « le site Internet ») de Demonstrate SRL, dont le siège social est établi à Spaces Tour&Taxis, Rue Picard 7, boite 100, 1000 Bruxelles, entreprise inscrite au RPM sous le numéro d’entreprise 0875.357.197 et avec l’adresse e-mail suivante privacy@demonstr8.com, utilise des « cookies ».

Un cookie est un fichier texte stocké par le serveur d’un site Internet sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous consultez le site Internet. Les cookies contiennent un code unique qui permet de reconnaître votre navigateur pendant la visite du site Internet (un « cookie de session ») ou lors de visites répétées ultérieures (un « cookie permanent »).

Les cookies peuvent être stockés par le serveur du site Internet que vous visitez ou par des partenaires avec lesquels le site Internet collabore. Le serveur du site Internet peut uniquement lire les cookies qu’il a installés. Ce serveur n’a pas accès à d’autres informations qui se trouvent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

 

Cookies fonctionnels

Le site Internet utilise des cookies fonctionnels. Cela signifie que ces cookies sont indispensables pour le bon fonctionnement de nos sites Internet. Vous ne pouvez pas refuser ces cookies. Les cookies sont présents pour que votre visite se déroule au mieux.

 

Ci-dessous, vous trouverez une liste des cookies utilisés par le site Internet, ainsi que ce qu’ils font et la durée pour laquelle ils sont utilisés.

 

NOM DU COOKIE ÉCHÉANCE CARACTÉRISTIQUES
CFID – Cookie de session Ce cookie est conservé pendant un maximum de 4 heures. Il s’agit d’un simple cookie technique. Il est strictement nécessaire pour permettre au serveur de reconnaître la bonne session.
CFTOKEN – Cookie de session Ce cookie est conservé pendant un maximum de 4 heures. Il s’agit d’un simple cookie technique. Il est strictement nécessaire pour permettre au serveur de reconnaître la bonne session.
CFGLOBALS – Cookie de session Ce cookie est conservé pendant un maximum de 4 heures. Il s’agit d’un simple cookie technique. Il est strictement nécessaire pour permettre au serveur de reconnaître la bonne session.
JSESSIONID – Cookie de session Ce cookie est conservé pendant un maximum de 4 heures. Il s’agit d’un simple cookie technique. Il est strictement nécessaire pour permettre au serveur de reconnaître la bonne session.
ADMINAUTHORISATION Ce cookie est conservé pendant un maximum de 4 heures. Il s’agit d’un simple cookie technique. Il est strictement nécessaire pour permettre au serveur de reconnaître la bonne session.
AUTHADMIN Ce cookie est conservé pendant un maximum de 4 heures. Il s’agit d’un simple cookie technique. Il est strictement nécessaire pour permettre au serveur de reconnaître la bonne session.
AUTHADMINNAME Ce cookie est conservé pendant un maximum de 4 heures. Il s’agit d’un simple cookie technique. Il est strictement nécessaire pour permettre au serveur de reconnaître la bonne session.
Enable feed Ce cookie est conservé pendant un maximum de 10 jours. Il s’agit d’un simple cookie technique.

 

 

Si vous ne voulez pas que des cookies soient stockés sur votre appareil, vous pouvez adapter les réglages de votre navigateur afin que les cookies soient refusés de manière standard. Vous pouvez également supprimer les cookies déjà stockés à l’aide des réglages de votre navigateur. Des informations pour refuser et supprimer des cookies sont consultables sur les sites Internet suivants :

 

 • Internet Explorer au sujet de la suppression et du blocage des cookies :

https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Google Chrome au sujet de la suppression et du blocage des cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

 • Firefox/Mozilla au sujet du blocage des cookies :

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

 • Firefox/Mozilla au sujet de la suppression des cookies :

https://support.mozilla.org/fr/kb/supprimer-historique-recent

 • Safari au sujet de la suppression et du blocage des cookies

https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=nl_BE&viewlocale=fr_FR

 • Opera au sujet de la suppression et du blocage des cookies

http://help.opera.com/Linux/10.10/fr/cookies.html

 

Il est possible que certaines parties du site Internet ne fonctionnent pas (de manière optimale) en raison du blocage de certains cookies.