Nederlandse versie
Version française

Privacy beleid extern

Versie 2.0 geldig vanaf 15 december 2021

Hieronder vind je het privacy beleid van Demonstrate BVBA (hierna ‘Demonstr8’, ‘we’) met maatschappelijke zetel te Spaces Tour&Taxis, Picardstraat 7, bus 100, 1000 Brussel, ingeschreven in het RPR met ondernemingsnummer 0875.357.197 en met volgend telefoonnummer +32 2 423 23 20  en e-mailadres privacy@demonstr8.com.

Demonstr8 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Zij bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens.

Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen. Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

Indien je het gehele beleid wenst te downloaden en/ of lezen in één doorlopende tekst, klik hier.

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DEMONSTR8

1.1.Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Demonstr8 verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. Demonstr8 doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Een verwerkingsgrond is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang enz.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naar gelang je hoedanigheid als betrokkene. Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je in specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Demonstr8.

1.2.Met wie deelt Demonstr8 jouw persoonsgegevens?

Demonstr8 geeft jouw persoonsgegevens, waar nodig, door aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • haar werknemers, voor zover nodig in de uitoefening van hun functie;
 • bedrijven die persoonsgegevens in naam en voor rekening van Demonstr8 verwerken (ook bekend als ‘Verwerkers’). Bijvoorbeeld: IT dienstverleners;
 • derden, zoals overheids- en gerechtelijke instanties, als er een wettelijke verplichting is om dit te doen;
 • derden in verband met een voorgenomen of feitelijke reorganisatie, fusie, verkoop, jointventure, afstand, overdracht of andere afstoting van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure) van Demonstr8;
 • advocaten, accountants en andere professionele raadgevers voor zover nodig voor de levering van hun diensten aan Demonstr8;
1.3.Geeft Demonstr8 jouw persoonsgegevens door aan landen buiten de EER?

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een land of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (inclusief Noorwegen, Liechtenstein en Ijsland). In zulk geval zal dergelijke doorgifte gedekt zijn door passende waarborgen waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie de modelbepalingen van de Europese Commissie. Je kan een kopie van dit besluit of bepaling opvragen bij Demonstr8.

Een voorbeeld van een vennootschap buiten de EER waar de persoonsgegevens aan kunnen worden meegedeeld is Microsoft.

1.4.Wat zijn jouw rechten?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Demonstr8 contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens Demonstr8 over jou verwerkt.
 • Je hebt steeds het recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Demonstr8 verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die Demonstr8 verwerkt, definitief te wissen. Demonstr8 is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door Demonstr8 te bevriezen, zonder deze te wissen. Demonstr8 is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt het recht tegen een verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door Demonstr8 van je persoonsgegevens. Demonstr8 is niet altijd verplicht je verzet in te willigen.
 • Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Demonstr8 op bovengenoemd adres.

1.5.Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je kan steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor België is dit:

Gegegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

tel: +32 2 427 48 00

1.6.Interactie via sociale media

2. SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DEMONSTR8

Hieronder kan je de verschillende verwerkingen door Demonstr8 nagaan.

2.1.Je bent een klant van Demonstr8 (B2B)

Wanneer je een klant bent van Demonstr8, dan verwerkt ze jouw persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer (aanmaak en beheer account, levering, facturatie etc.) op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Wanneer Demonstr8 jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar klantenbeheer, dan houdt ze deze persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Demonstr8.

2.2.Je bent een leverancier van Demonstr8

Indien je producten of diensten levert aan Demonstr8, verwerkt Demonstr8 je persoonsgegevens in het kader van haar leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Demonstr8 houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na inactiviteit.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Demonstr8.

2.3.Je bezoekt de website van Demonstr8

Indien je de website van Demonstr8 bezoekt, verwerkt Demonstr8 je persoonsgegevens in het kader van het beheer van haar website op basis van haar gerechtvaardigd belang. Het beheer van de website draagt bij tot het verbeteren van haar diensten en tot het waarborgen en bevorderen van de economische, commerciële, sociale en financiële belangen van Demonstr8.

Demonstr8 houdt je persoonsgegevens bij tot 1 jaar na bezoek aan de website.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Demonstr8.

2.4.Je krijgt commerciële informatie van Demonstr8

Wanneer je commerciële informatie krijgt van Demonstr8, verwerkt ze jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van:

 • Haar gerechtvaardigd belang (indien je een relatie hebt tot Demonstr8, bv. je bent een klant)
 • Je toestemming (indien je geen relatie hebt met Demonstr8) of

Je hebt steeds het recht je toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van commerciële informatie van Demonstr8. Dit recht kan je uitoefenen door contact op te nemen via bovengenoemd contactgegevens.

Wanneer Demonstr8 je persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden houdt ze deze bij tot maximaal 3 jaar na einde van de relatie met Demonstr8 of tot maximaal 3 jaar na inactiviteit.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Demonstr8.

2.5.Je solliciteert bij Demonstr8

Indien je voor een job solliciteert bij Demonstr8, verwerkt die je persoonsgegevens voor:

 • Het beheer en evaluatie van de job applicatie in het kader van de precontractuele evaluatie;
 • Het aanhouden van een wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Demonstr8 houdt je persoonsgegevens bij tot 3 jaar na je laatste sollicitatie.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Demonstr8.

Hou er rekening mee dat, indien we je aanwerven met een contract van bepaalde duur, je voor doeleinden van werkplanning, controle van de werktijd en werkplaats en/of opvolging van de kwaliteit van promotionele acties, een applicatie op je telefoon zal moeten installeren. In het kader van je tewerkstelling zal je de functie “locatievoorzieningen” of gelijkaardige moeten activeren en moeten antwoorden op de pushberichten die via de applicatie worden gestuurd.

2.6.In elk geval 

Indien Demonstr8 je persoonsgegevens verwerkt voor één van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt Demonstr8 je persoonsgegevens ook voor:

 • De opsporing, voorkoming, bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude komt Demonstr8, haar klanten en haar leveranciers ten goede.
 • Geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat Demonstr8 haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen;

Demonstr8 houdt je persoonsgegevens 10 jaar na het einde van het geschil of nadat nadat je persoonsgegevens inactief zijn.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wat zijn de contactgegevens van de toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, delen we je persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), zie Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Demonstr8.

 

Politique de confidentialité externe

Version 2.0 valable à partir du 15 decembre 2021

Vous trouverez ci-après la politique de confidentialité de Demonstrate SPRL (ci-après « Demonstr8 », « nous »), dont le siège social est établi Spaces Tour&Taxis, Rue Picard 7, boite 100, 1000 Bruxelles, inscrite au RPM sous le numéro d’entreprise 0875.357.197 et dont le numéro de téléphone est le +32 2 423 23 20 et l’adresse e-mail privacy@demonstr8.com.

Demonstr8 est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel. Il définit la finalité et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

La présente politique a trait au traitement de données de personnes physiques. La présente politique ne s’applique pas au traitement de données de personnes morales.

Si vous souhaitez télécharger et/ou parcourir l’ensemble de la politique en texte continu, veuillez cliquer ici.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR DEMONSTR8

1.1.Quelles sont les finalités et bases légales au traitement de vos données à caractère personnel ?

Demonstr8 traite des données à caractère personnel à des fins spécifiques. Demonstr8 le fait toujours en vertu d’une base de traitement, comme le prescrit la loi. Une base de traitement est une base juridique qui permet l’utilisation de données à caractère personnel. Voici des exemples de bases de traitement : consentement, exécution d’un contrat, obligation légale, intérêt légitime, etc.

Les finalités et bases légales au traitement de vos données à caractère personnel varient en fonction de votre qualité de personne concernée. Vous trouverez de plus amples informations sur les finalités et bases légales applicables dans les informations spécifiques sur le traitement de données à caractère personnel par Demonstr8.

1.2.Avec qui Demonstr8 partage vos données à caractère personnel ?

Demonstr8 transmet vos données à caractère personnel, le cas échéant, aux catégories suivantes de destinataires :

 • ses travailleurs, pour autant que cela soit nécessaire dans le cadre de l’exercice de leur fonction ;
 • des entreprises qui traitent des données à caractère personnel au nom de Demonstr8 et pour son compte (également connues sous le nom de « Sous-traitants »). Par exemple : prestataires de services IT ;
 • tiers, comme des instances publiques et judiciaires, s’il y a une obligation légale de le faire ;
 • tiers dans le cadre d’une réorganisation, fusion, vente, joint-venture, cession, transfert ou autre vente prévue ou effective de tout ou partie des activités de l’entreprise, actifs ou actions (en ce compris dans le cadre d’une faillite ou procédure similaire) de Demonstr8 ;
 • avocats, experts-comptables et autres conseillers professionnels pour autant que cela soit nécessaire dans le cadre de la fourniture de leurs services à Demonstr8 ;
1.3.Est-ce que Demonstr8 transfère vos données à caractère personnel dans des pays extérieurs à l’EEE ?

Vos données à caractère personnel peuvent être transmises à un pays ou à des organisations internationales en dehors de l’Espace économique européen (Norvège, Liechtenstein et Islande inclus). Dans ce cas, un tel transfert fera l’objet des garanties appropriées, dont une décision d’adéquation de la Commission européenne, les clauses types de la Commission européenne. Vous pouvez demander une copie de cette décision ou de ces clauses à Demonstr8.

Citons Microsoft comme exemple de société située en dehors de l’EEE à laquelle les données à caractère personnel peuvent être transférées.

1.4.Quels sont vos droits ?

Dans le respect des conditions et modalités prévues par la loi applicable, vous pouvez contacter Demonstr8 pour l’exercice des droits suivants :

 • Vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel. Vous serez ainsi en mesure de déterminer les données à caractère personnel que Demonstr8 traite à votre sujet.
 • Vous avez toujours le droit de demander la rectification de vos données à caractère personnel. Cela vous permettra de modifier ou compléter des données à caractère personnel erronées ou incomplètes traitées par Demonstr8.
 • Vous avez le droit de demander la suppression de vos données à caractère personnel. Cela vous permettra de faire supprimer de manière définitive les données à caractère personnel traitées par Demonstr8. Demonstr8 n’est pas toujours tenu d’accéder à votre demande de suppression de données à caractère personnel – elle le fera uniquement dans les cas et dans la mesure prévue par la loi.
 • Vous avez le droit de demander la limitation du traitement des données à caractère personnel vous concernant. Cela vous permettra d’interrompre l’utilisation de vos données à caractère personnel par Demonstr8, sans les supprimer. Demonstr8 n’est pas toujours tenu d’accéder à votre demande de limitation du traitement de données à caractère personnel – elle le fera uniquement dans les cas et dans la mesure prévus par la loi.
 • Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel. Cela vous permettra de vous opposer à tout traitement ultérieur de vos données à caractère personnel par Demonstr8. Demonstr8 n’est pas toujours tenu d’accéder à votre demande d’opposition.
 • Vous avez toujours le droit de retirer votre consentement lorsque le traitement de vos données à caractère personnel intervient sur la base de votre consentement.
 • Vous avez un droit à la portabilité des données. Cela vous permettra de facilement déplacer, copier ou transmettre des données à caractère personnel d’un responsable du traitement à l’autre. Ce droit peut uniquement être exercé lorsque le traitement repose sur votre consentement ou un contrat conclu avec vous.

Vous pouvez exercer ces droits en contactant Demonstr8 à l’adresse susmentionnée.

1.5.Vous souhaitez introduire une plainte auprès de l’autorité de contrôle ?

Vous pouvez toujours introduire une plainte auprès de l’autorité de contrôle.

Pour la Belgique, il s’agit de :

Autorité de protection des données

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

contact@apd-gba.be

tél. : +32 2 427 48 00

1.6.Interaction par le biais des réseaux sociaux

Si vous rendez visite à Demonstr8 par le biais de votre compte sur les réseaux sociaux (par ex. en vous connectant par le biais de votre compte Facebook) ou interagissez sur nos canaux de réseaux sociaux ou par le biais de boutons ou autres techniques, Demonstr8 peut en extraire des données partagées publiquement par le biais du site de réseaux sociaux comme des données de profil publiques, une liste d’amis, votre utilisation de sites de réseaux sociaux et votre adresse e-mail.

L’utilisation des réseaux sociaux ou l’interaction sur ceux-ci est régie par les règles propres du canal de réseaux sociaux – Demonstr8 n’a aucune influence à ce niveau.

 

2. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR DEMONSTR8

Vous trouverez ci-dessous les différents traitements réalisés par Demonstr8.

2.1.Vous êtes un client de Demonstr8 (B2B)

Lorsque vous êtes client de Demonstr8, il traitera vos données à caractère personnel dans le cadre de sa gestion des clients (création et gestion du compte, livraison, facturation, etc.) sur la base de la nécessité d’exécuter le contrat conclu avec vous.

Lorsque Demonstr8 traite vos données à caractère personnel dans le cadre de la gestion des clients, il conservera ces données à caractère personnel pendant maximum 10 ans à compter de la fin de la relation client.

Pour de plus amples informations générales à propos de ce traitement (quelles sont les coordonnées de l’autorité de contrôle, qui sont les destinataires de vos données à caractère personnel, quels sont vos droits, partageons-nous vos données à caractère personnel avec des pays situés en dehors de l’EEE, etc.), veuillez consulter les Informations générales concernant les traitements de données à caractère personnel par Demonstr8.

2.2.Vous êtes un fournisseur de Demonstr8

Lorsque vous fournissez des produits ou services à Demonstr8, il traitera vos données à caractère personnel dans le cadre de sa gestion des fournisseurs sur la base de la nécessité d’exécuter le contrat conclu avec vous.

Demonstr8 conserve vos données à caractère personnel pendant maximum 10 ans à compter de l’inactivité.

Pour de plus amples informations générales à propos de ce traitement (quelles sont les coordonnées de l’autorité de contrôle, qui sont les destinataires de vos données à caractère personnel, quels sont vos droits, partageons-nous vos données à caractère personnel avec des pays situés en dehors de l’EEE, etc.), veuillez consulter les Informations générales concernant les traitements de données à caractère personnel par Demonstr8.

2.3.Vous consultez le site Web de Demonstr8

Si vous consultez le site Web de Demonstr8, Demonstr8 traite vos données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de son site Web sur la base de son intérêt légitime. La gestion du site Web contribue à l’amélioration de ses services et permet de garantir et de promouvoir les intérêts économiques, commerciaux, sociaux et financiers de Demonstr8.

Demonstr8 conserve vos données à caractère personnel pendant maximum 1 an à compter de la visite du site Web.

Pour de plus amples informations générales à propos de ce traitement (quelles sont les coordonnées de l’autorité de contrôle, qui sont les destinataires de vos données à caractère personnel, quels sont vos droits, partageons-nous vos données à caractère personnel avec des pays situés en dehors de l’EEE, etc.), veuillez consulter les Informations générales concernant les traitements de données à caractère personnel par Demonstr8.

2.4.Vous recevez des informations commerciales de Demonstr8

Lorsque vous recevez des informations commerciales de la part de Demonstr8, il traite vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, sur la base :

 • De son intérêt légitime (si vous avez une relation avec Demonstr8, si vous en êtes par exemple le client)
 • De votre consentement (si vous n’avez pas de relation avec Demonstr8) ou

Vous avez toujours le droit de retirer votre consentement.

Vous avez à tout moment le droit de vous opposer à toute réception ultérieure d’informations commerciales de la part de Demonstr8. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par le biais des coordonnées susmentionnées.

Lorsque Demonstr8 traite vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, il les conservera pendant maximum 3 ans à compter de la fin de la relation avec Demonstr8 ou pendant maximum 3 ans à compter de l’inactivité.

Pour de plus amples informations générales à propos de ce traitement (quelles sont les coordonnées de l’autorité de contrôle, qui sont les destinataires de vos données à caractère personnel, quels sont vos droits, partageons-nous vos données à caractère personnel avec des pays situés en dehors de l’EEE, etc.), veuillez consulter les Informations générales concernant les traitements de données à caractère personnel par Demonstr8.

2.5.Vous posez votre candidature chez Demonstr8

Si vous posez votre candidature pour un emploi chez Demonstr8, il traitera vos données à caractère personnel pour :

 • La gestion et l’évaluation de la demande d’emploi dans le cadre de l’évaluation précontractuelle ;
 • La constitution d’une réserve de recrutement sur la base de son intérêt légitime.

Demonstr8 conserve vos données à caractère personnel pendant maximum 3 ans à compter de votre dernière candidature.

Pour de plus amples informations générales à propos de ce traitement (quelles sont les coordonnées de l’autorité de contrôle, qui sont les destinataires de vos données à caractère personnel, quels sont vos droits, partageons-nous vos données à caractère personnel avec des pays situés en dehors de l’EEE, etc.), veuillez consulter les Informations générales concernant les traitements de données à caractère personnel par demonstr8.

Veuillez noter que, si nous vous engageons pour une durée déterminée, vous devrez, pour les raisons de planification du travail, de contrôle de temps de travail et lieu de travail, et/ou le suivi de la qualité de travail, installer une application sur votre téléphone. Dans le cadre de votre emploi, vous devrez activer la fonction “localisation” ou similaire sur votre téléphone et répondre aux messages “push” envoyés via l’application.

2.6.Dans tous les cas

Si Demonstr8 traite vos données à caractère personnel pour l’une des fins susmentionnées, Demonstr8 traitera également vos données à caractère personnel pour :

 • La détection, la prévention, la lutte contre la fraude et les abus sur la base de son intérêt légitime. La réduction de la fraude est bénéfique pour Demonstr8, ses clients et ses fournisseurs.
 • La gestion de litiges sur la base de son intérêt légitime, car Demonstr8 doit pouvoir préserver et défendre ses droits ;

Demonstr8 conservera vos données à caractère personnel pendant 10 ans à compter de la fin du litige ou de l’inactivité de vos données à caractère personnel.

Pour de plus amples informations générales à propos de ce traitement (quelles sont les coordonnées de l’autorité de contrôle, qui sont les destinataires de vos données à caractère personnel, quels sont vos droits, partageons-nous vos données à caractère personnel avec des pays situés en dehors de l’EEE, etc.), veuillez consulter les Informations générales concernant les traitements de données à caractère personnel par Demonstr8.