Nederlandse versie
Version française

Gebruiksvoorwaarden website

Geldig vanaf 25/06/2018

 

De website http://demonstr8.com/ (hierna ‘de Website’) wordt beheerd door Demonstrate BV, met maatschappelijke zetel te Spaces Tour&Taxis, Picardstraat 7, bus 100, 1000 Brussel, ingeschreven in het RPR met ondernemingsnummer 0875.357.197 (“Wij” “Demonstrate”)).

 

Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de voorwaarden en modaliteiten die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de Website.

 

Door de Website te bezoeken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de Website.

 

Inhoud van de website

 

Demonstrate besteedt de nodige aandacht en zorg aan de Website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via de Website beschikbaar zijn worden echter verstrekt zonder enige verbintenis.

 

Demonstrate behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Demonstrate verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via info@demonstr8.com overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

 

Demonstrate geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de Website. Evenmin wordt gegarandeerd dat de Website of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computervirussen. Demonstrate kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website.

 

Links

De Website kan voor louter informatieve doeleinden hyperlinks naar websites van derden weergeven. Demonstrate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de Website van Demonstrate. U bezoekt websites van derden op uw eigen risico.

 

Beschikbaarheid van de website

 

De Website is te allen tijde beschikbaar, behalve bij technische problemen of bij noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onderbrekingen voor gepland of niet-gepland onderhoud, de verbetering van fouten, of om de Website aan te passen.

 

Wij kunnen dan ook niet garanderen dat de diensten beschikbaar via/op de Website, of de Website zelf, zonder onderbreking te allen tijde beschikbaar zullen zijn.

 

Wij behouden ons tevens het recht voor om de Website, of een deel ervan, te verwijderen of aan te passen ongeacht de reden en het tijdstip.

 

Verbintenissen van de gebruiker

 

Bij de toegang tot en het gebruik van de Website verbind je je er uitdrukkelijk toe om:

  • de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je normalerwijze geen toegang hebt;
  • de informatie getoond op de Website noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren;
  • geen gebruik te maken van de Website voor illegale of schadelijke doeleinden.

 

Lees ook ons Cookies beleid

 

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle informatie en alle gegevens beschikbaar op de Website, inclusief maar niet beperkt tot: teksten, logo’s, grafische elementen en afbeeldingen, (hierna ‘informatie’) eigendom zijn van Demonstrate of in licentie gegeven zijn aan Demonstrate, ongeacht of deze informatie of gegevens al dan niet uitdrukkelijk wettelijk beschermd of geregistreerd zijn.

De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle rechten in verband met de informatie en gegevens beschikbaar op de Website blijven eigendom van Demonstrate, of de eigendom van diegene die deze rechten ons in licentie gegeven hebben.

 

De informatie mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Demonstrate. Niets van wat op de Website staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

 

Juridische informatie

Je vindt op de pagina “Legal” een overzicht van de juridische documenten die voor jou van belang kunnen zijn:

 

 

Privacy

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy beleid Extern dat u hier kan terugvinden.

 

Toepasselijk recht

Geschillen die rijzen in verband met het gebruik van de Website of deze gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend berecht worden volgens het Belgisch recht, en door de rechtbanken van Brussel, tenzij een andere rechtbank bevoegd is volgens dwingende toepasselijke rechtsregels.

 

Conditions d’utilisation du site Internet

Valable à partir du 25/6/2018

 

Le site Internet http://demonstr8.com/ (ci-après dénommé « le site Internet ») est géré par Demonstrate SRL, dont le siège social est établi à Spaces Tour&Taxis, Rue Picard 7, boite 100, 1000 Bruxelles, entreprise inscrite au RPM sous le numéro d’entreprise 0875.357.197 (« Nous » « Demonstrate »)).

 

Ces conditions d’utilisation comprennent les conditions et modalités qui sont applicables à l’utilisation des informations et des services proposés par le site Internet.

 

En visitant le site Internet, vous acceptez ses conditions d’utilisation.

 

Contenu du site Internet

 

Demonstrate accorde l’attention et le soin requis au site Internet et veille à ce que toutes les informations soient aussi complètes, correctes, compréhensibles, précises et actuelles que possible. Toutes les informations ainsi que les noms, les images, les photos, les logos et les icônes, etc. qui sont disponibles sur ou via le site Internet sont cependant fournis sans aucun engagement.

 

Demonstrate se réserve le droit d’ajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement préalable. Si Demonstrate est avertie de la présence d’erreurs ou du caractère incomplet des données, il sera alors procédé à une amélioration ou un complément après notification au gestionnaire du site via info@demonstr8.com.

 

Demonstrate ne fournit aucune garantie, ni explicitement ni implicitement, concernant l’utilité, la justesse ou l’exhaustivité des informations présentes sur le site Internet. Il n’est pas non plus garanti que le site Internet ou le serveur qui le rend disponible soit exempt de virus informatiques, malgré les efforts fournis à cet effet. Demonstrate ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du site Internet.

 

Liens

Le site Internet peut, à des fins purement informatives, afficher des hyperliens renvoyant à des sites Internet de tiers. Demonstrate ne peut pas être tenue pour responsable du contenu actuel ou futur de ces sites, ni du contenu de sites externes qui renvoient au site Internet de Demonstrate. Vous visitez les sites Internet de tiers à vos risques et périls.

 

Disponibilité du site Internet

 

Le site Internet est disponible à tout moment, sauf en cas de problèmes techniques ou en cas d’activités d’entretien indispensables. Nous ne sommes pas responsables des dommages découlant d’interruptions dues à l’entretien planifié ou non planifié, à la correction des erreurs, ou à l’adaptation du site Internet.

 

Nous ne pouvons pas non plus garantir que les services disponibles via/sur le site Internet, ou le site Internet lui-même, seront disponibles à tout moment sans interruption.

 

Nous nous réservons également le droit de supprimer ou de modifier le site Internet, ou une partie de celui-ci, quels que soient la raison et le moment.

 

Engagements de l’utilisateur

 

En accédant et en utilisant le site Internet, vous vous engagez expressément à :

  • ne pas perturber le fonctionnement optimal et la sécurisation du site Internet, par exemple en utilisant des virus ou d’autres fichiers ou données nuisibles ou en accédant à des fichiers ou données auxquels vous n’avez normalement pas accès ;
  • ne pas compléter, modifier, remplacer ou rectifier totalement ou en partie les informations qui apparaissent sur le site Internet ;
  • ne pas utiliser le site Internet à des fins illicites ou préjudiciables.

 

Consultez également notre Politique en matière de cookies

 

Propriété intellectuelle

L’utilisateur reconnaît expressément que toutes les informations et données disponibles sur le site Internet, y compris, mais sans s’y limiter, les textes, logos, éléments graphiques et illustrations, (ci-après dénommés « informations »), sont la propriété de Demonstrate ou sont concédées à Demonstrate, que ces informations ou données soient ou non légalement protégées ou enregistrées.

Les informations sont protégées par les droits d’auteur, la protection juridique des bases de données, le droit des marques ou les autres droits de propriété intellectuelle.

Tous les droits relatifs aux informations et données disponibles sur le site Internet restent la propriété de Demonstrate, ou la propriété de ceux qui nous ont concédé ces droits.

 

Les informations peuvent uniquement être utilisées pour un usage personnel et non commercial. Vous acceptez de ne pas reproduire, diffuser ou transmettre les informations à des tiers, dans un but lucratif ou non, sans l’autorisation écrite expresse préalable de Demonstrate. Aucun élément présent sur le site Internet ne peut être interprété comme la concession d’une licence expresse ou tacite pour utiliser un quelconque droit à la propriété intellectuelle, sauf et dans la mesure prévue dans les conditions actuelles. 

Informations juridiques

Sur la page « Mentions légales », vous trouverez un aperçu des documents juridiques qui pourraient vous être utiles :

 

 

Vie privée

Nous traitons vos données à caractère personnel conformément à notre politique de confidentialité externe, que vous pouvez consulter ici.

 

Droit applicable

Les litiges qui concernent l’utilisation du site Internet ou ces conditions d’utilisation seront exclusivement jugés en vertu du droit belge, et par les tribunaux de Bruxelles, sauf si un autre tribunal est compétent conformément aux règles de droit applicables contraignantes.